+355 4 22 29 765 info@insq.gov.al

Në takimin e sotëm të zhvilluar në ambientet e Inspektoratit Qendror me Profesor e ekspertë të fushave të ndryshme, objekte të inspektimit, me temë reformimin e sistemit të inspektimeve në Republikën e Shqipërisë, fillimisht të pranishmëve ju urua mirë se ardhja dhe u shpreh vlerësimi për angazhimin e tyre në interes të publikut dhe formalizimit të ekonomisë.

Në fjalën e tij Inspektori i Përgjithshëm bëri një përmbledhje të arritjeve e sfidave për reformimin e inspektimeve në Shqipëri, për rritjen e efektivitetit e transparencës të trupave inspektuese goditjen e korrupsionit duke ulur barrën e biznesit për formalizimin e ekonomisë e përmirësimin e klimës së biznesit (fjala e plotë e Inspektorit të Përgjithshëm në linkun e mëposhtëm).

Fjala e plotë e Inspektorit të Përgjithshëm, Shkëlqim Hajdari

Në fjalën e tij Këshilltari i Kryeministrit për Sigurinë Kombëtare Z. Sandër Lleshi, theksoi nevojën e reformimit të sistemit të inspektimeve në Republikën e Shqipërisë nga dy këndvështrime: Reforma në strukturë dhe reforma në procedurë.

Në fjalën e tij ekspertët e konsulentët që kanë hartuar ligjin ekzistues “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, ligji 10433, Z, Artan Hoxha, Z, Jordan Daci, dhe Z. Zhani Shapo sollën në vëmendje të të pranishmëve parimet e mëshiruara në ligjin për inspektimet, si dhe u shprehën pozitivisht për nevojën e përmirësimeve e ndryshimeve ligjore.

Në fjalën e tij Z. Alban Zusi, President i Qendrës Shqipëtare të eksporteve shprehu entuziazmin e tij dhe të bizneseve që ai përfaqëson, si dhe shprehu mbështetjen e plotë për reformimin e sistemit të inspektimeve. Më poshtë lutem gjeni linkun me fjalën e plotë të Z. Zusi.

Mendime për draft ligjin 10 433 “Për inspektimin në RSH”, nga Qendra e Eksporteve Shqipëtare

Në fjalën e tij Z Arjan Jaupllari u shpreh për reformimin e sistemit të inspektimeve, dhe krijimin e Komisionit të Apelimit pranë Inspektoratit Qendror. Ai po ashtu u shpreh për nevojën e thithjes së investimeve për krijimin e laboratorëve private të certifikuara e të akredituara. Nga ana e tij u shpreh vlerësim për mundësimin e një objekti multifunksional në truallin aktual të Inspektoratit Qendror, ndërtesë në të cilën të vendosen të gjitha Inspektoratet Shtetërore, si dhe ato Inspektorate që kanë Drejtori Qendrore për Tiranën.

Profesor Rexhep Uka duke shprehur vlerësim për ndryshimin e imazhit te Inspektoratit Qendror, si Institucion bërthamë rregullatore për të gjitha Inspektoratet Shtetërore e ato të Qeverisjes vendore, duhet të përshtat ligjet e praktikat më të mira në fushën e inspektimeve me kritere të matshme për kontrollin e subjekteve dhe me tregues konkret për matjen e performancës së Inspektorëve Shtetërorë.

Z. Arben Shkodra si përfaqësues i unionit të prodhuesve theksoi se biznesi e ka pritur shumë mirë kryerjen e inspektimeve online me dokumente standarde e lista verifikimi të implementuara në sistemin elektronik për Inspektimet Online. Biznesi theksoi ai mbështet çdo përpjekje të reformimit të sistemit të inspektimeve që ka për synim rritjen e transparencës dhe uljen e barrës së biznesit. Biznesi i ndershëm shtoi ai, kërkon rregulla të qarta, e transparente, të unifikuara për të gjithë.

Gjithashtu, në takimin e sotëm shprehën mendimin e pozicionin e tyre si ekspertë te fushave përkatëse edhe Znj. Frosina Gjino, për Punën dhe Sigurinë në Punë; Z. Roland Kristo si ekspert për peshkimin, Z. Vladimir Pasku për fushën e arsimit, Z. Vullnet Haka si biznesmen, Z. Bardhyl Balteza, biznesmen, Z. Arsen Proko si shkencëtar për pyjet, përfaqësues të Biznes Albania, si dhe të Shoqatës së Transportit ndër urban e ndërkombëtar, Z. Kujtim Harshova. Nga ana e Z. Romeo Sherko si biznesmen dhe ekspert I sistemit elektronik për inspektimet online pasi u shpreh vlerësimi I tij për reformimin e sistemit të inspektimeve theksoi nevojën e parashikimit të fondeve të duhura jo vetëm për objektin multifunksional të ndërtesës së re por edhe për programme e sisteme elektronike bashkëkohore që të mbështesin inspektimet online me dokumente standarde e check lista të implementuara në sistemin elektronik për inspektimet online. Po ashtu u shpreh nevoja për përmirësimin gradual të pajisjeve të inspektimeve (tablet e printera elektronik).

Në takim shprehu mendimin dhe vlerësimin e tij lidhur me këtë diskutim të hapur edhe konsulenti anglez pranë Ministrisë së Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Menaxhimit të Ujërave Z. Rober Connor. Ky ekspert I fushës së veterinarisë shprehu mbështetjen e tij për inspektime me dokumente standarde e check lista të implementuara në sistemin elektronik thjeshtim e standardizim të procedurave, për një sistem inspektimesh të bazuar ne karrierën profesionale të inspektorëve sipas meritës e përvojës, për laboratorë sa më profesionale e të bazuara në ekspertizë.

Si përmbledhje e diskutimeve të mësipërme nga takimi u konkludua se:

1. Inspektoratet Shtetërore dhe trupat apo agjencitë që ushtrojnë funksione inspektuese, pra që prodhojnë akte administrative duhet të ri formatohen/ristrukturohen në bazë të objektit (të fushave) e të qëllimit të inspektimit. Kjo sjell nevojën e uljes së numrit të Inspektorateve Shtetërore;

2. Sistemi I karrierës në inspektime duhet garantuar me ndryshime ligjore dhe duhen specifikuar qartazi kriteret, numrin e viteve për tu ngjitur në karrierë, autoritetin kontrollues e monitorues të performancës së tyre, trajnimin e vazhdueshëm të Inspektorëve shtetëror e atyre vendor;
3. Rritjen e qartësimin e kompetencave të Inspektoratit Qendror si struktura e koordinimit, udhëheqjes metodologjike e dhe mbikëqyrjes së Inspektorateve Shtetërore.
Nga ana e ekspertëve të pranishëm në takim u kërkua sjellja e mendimeve dhe opinioneve te tyre me rrugë elektronike, si dhe diskutimi i materialeve të shpërndara edhe me grupet e tyre të interesit.