+355 4 22 29 765 info@insq.gov.al

Në zbatim të Ligjit Nr. 10433, datë 16.06.2011, “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, të Ligjit Nr. 7961, datë 12.07.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Urdhrit të Kryeministrit me Nr. 24, datë 03.03.2017, “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Inspektoratit Qendror”, si dhe akteve të tjera ligjore e nën ligjore në fuqi, Inspektorati qendror do të punësojë një punonjës me kontratë për një periudhë 9(nëntë) mujore:

1 Specialist IT në sektorin e IT-së

Kërkesa të veçanta për kandidatët :
– Të jetë shtetas shqiptar
– Të ketë zotësi të plotë për të vepruar
– Të jetë në gjendje të mirë shëndetësore
– Të ketë mbaruar arsimin e lartë
– Të mos jetë dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerje të veprave penale dhe të mos jetë në ndjekje penale aktualisht

Kandidatët duhet të paraqesin brenda datës 26.09.2017, në njësinë e burimeve njerëzore të Inspektoratit Qendror, këto dokumenta:

– Kërkesën për aplikim
– CV
– Fotokopje të noterizuar të diplomes.
– Fotokopje e librezës së punës
– Vërtetim nga Gjykata dhe Prokuroria e rrethit gjyqësor Tiranë
– Dëshmi e gjendjes gjyqësore
– Kopje të ID
– Raport mjekësor që është i aftë për punë.

Kandidatët e përzgjedhur do të shqyrtohen nga komisioni, nga ku do të shpallet dhe fituesi nëpërmjet website-it, në adresën: www.insq.gov.al

Share This