+355 4 22 29 765 info@insq.gov.al

Fletorja Zyrtare Viti 2018–Numri 122 Faqe 3
URDHËR
Nr. 25, datë 10.8.2018 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR PËR CAKTIMIN E PROCEDURËS SË INSPEKTIMEVE, SI NJE PROCES I RREGULLT ADMINISTRATIV” Në zbatim të ligjit nr. 10433, datë 16.6.2011,
“Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”; neni 16, pika 2, germa “c”, të vendimit nr. 696,datë16.8.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave të ushtrimit, të kompetencave të Inspektoratit Qendror dhe të rregullave për për mbajtjen dhe administrimin e portalit
unik e-Inspektimi”;kreut III,të urdhritnr.432, datë 28.9.2016, “Për disa shtesa dhe ndryshime në urdhrin nr.15/2015, “Për përcaktimin e procedurave dhe mënyrave, për përdorimin e portalit unik të inspektimit e-Inspektimi”;të urdhrit nr. 13,datë 23.4.2015,“Për miratimin e manualit të përgjithshëm të inspektimit në Republikën e Shqipërisë”, si dhe të vendimit nr. 1, datë 12.10.2017, të zëvendëskryeministres, znj. Senida Mesi, kryetare e “Komitetit drejtues për ristrukturimin e institucioneve të varësisë” dhe akteve të tjera nënligjore,
URDHËROJ:
1.
Miratimin e rregullores, “Për përcaktimin e procedurës së inspektimeve, si një proces i rregullt administrativ”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij urdhri.
2.
Ngarkohen, Inspektorati Qendror,inspektoratet shtetërore dhe trupat e tjera inspektuese, për zbatimin e këtij urdhri.
3.
Ky urdhër dërgohet për botim në Fletoren Zyrtare, publikohet në faqen zyrtare të Inspektoratit Qendror
www.insq.gov.al,si dhe iu njoftohet inspektorateve shtetërore dhe trupave të tjera inspektuese. Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.
INSPEKTOR I PËRGJITHSHËM
Shkëlqim Hajdari
lexo me shume…