+355 4 22 29 765 info@insq.gov.al

OECD, IGA dhe Dhomat e Biznesit mbështesin reformën në veprimtarinë inspektuese.

Inspektori i Pergjithshem, Shkëlqim Hajdari ka njoftuar finalizimin e dokumenteve standarde dhe check-listave me Inspektoratet e Bashkisë së Tiranës.Në një takim me përfaqësues të biznesit, Inspektori i Përgjithshëm kërkoi ndihmën dhe bashkëpunimin e bizneseve për implementimin e kësaj reforme që synon rritjen e transparencës dhe uljen e barrës ndaj bizneseve.

“Dje finalizuam check-listat me Inspektoratet e Bashkisë së Tiranës, ku zoti Jean Pierre Dalle diskutoi për rreth 3 orë check listat me kryeinspektorët e Tiranës që ishin këtu. Nis verifikimi me qëllim që të ulim barrën ndaj biznesit, domethënë që një autoritet shtetëror inspektimi dhe një autoritet lokal inspektimi të mos inspektojnë të njëjtën gjë”, tha Hajdari.Ky i fundit, u fokusua te ndryshimet ligjore që së shpejti pritet të konkretizohet me qëllim që të ndryshohet mentaliteti i gjobitjes së bizneseve.Po ashtu, Inspektori i Përgjithshëm tha se në fillim të vitit do të kalohen ndryshimet strukturore të inspektorateve shtetërore me qëllim që të shmangen inspektimet me objekt të përbashkët dhe të ulen shpenzimet.

Daniel Trnka, përfaqësues i Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim mbështeti dhe vlerësoi draftet për inspektim, ndërsa tha se çdo inspektim duhet të bazohet në metodologjinë dhe vlerësimin e riskut, pasi të dhënat tregojnë se bizneset duan të respektojnë rregullat dhe ligjet:

“Draftet janë hap i rëndësishëm për të përmirësuar fushën e inspektimeve në Shqipëri dhe për të kontribuar në rritjen ekonomike dhe në mirëqenien shoqërore. këto reforma kanë si qëllim të krijojnë transparencën në inspektime dhe do të eleminohet korrupsioni”.

Inspektori i Përgjithshëm i Administratës në Francë, Jean Pierre Dalle, i pranishëm në këtë takim, vlerësoi reformën e ndërmarrë nga Inspektorati Qendror, teksa tha se është një reformë që nuk e gjen kudo. Më tej, ai u kërkoi përfaqësuesve të bizneseve që t’ua shpjegojnë anëtarëve të tjerë dhe t’i njohin me këtë reformë të rëndësishme.

Edhe kryetari i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë në Tiranë, Nikolin Jaka u shpreh mjaft pozitiv ndaj reformës, ndërsa falënderoi veçanërisht Inspektorin e Përgjithshëm për këmbënguljen e tij për ta çuar deri në fund këtë reformë të rëndësishme.

Reformë rrënjësore në AKU…

Sot, në ambientet e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit u zhvillua takimi i Inspektorit të Përgjithshëm Z. Shkëlqim Hajdari me Kryeinspektorin e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Z. Agim Ismaili, për të diskutuar zbatimin e Rregullores si një proces i rregullt ligjor, si dhe implementimin e zëvendësimit të kryerjes së inspektimeve online nga pajisjet laptop e printer, në sistemin e tabletës. Të pranishëm në takim ishin dhe 12 Kryeinspektorët e Drejtorive Rajonale të AKU-së.
Kryeinspektori i AKU-së Z. Ismali, në fjalën e tij, falënderoi Inspektoratin Qendror për mbështetjen permanente që i ka mundësuar këtij inspektorati nëpërmjet Urdhrave, Udhëzimeve, Rregulloreve dhe pajisjeve të një teknologjie të lartë (tabletave), për kryerjen e procesit të inspektimit si një proces i rregullt administrativ.
Inspektori i Përgjithshëm Z. Shkëlqim Hajdari theksoi në fjalën e tij, se Kryeministri Rama dhe Qeveria Shqiptare, dhe unë si Inspektor i Përgjithshëm, kemi prioritet absolut, rritjen e elementëve të sigurisë ushqimore në Shqipëri, të cilat për nga rëndësia përbejnë elemente të sigurisë kombëtare për ruajtjen e jetës dhe shëndetit të qytetarëve. Nëpërmjet procedurave të rregullta ligjore të Inspektimeve, transparente, ligjore, me analizë risku, të programuara, online, duhet të synohet të ulet barra administrative ndaj bizneseve të ndershme dhe nga ana tjetër të formalizohen e standardizohen biznese dhe aktivitetet prodhuese që kanë probleme në ushtrimin e aktivitetit të tyre. Njëkohësisht, ka filluar trajnimi i trupave të inspektimit për përdorimin e tabletës, e cila do të filmojë dhe tregojë në kohë reale të gjithë procesin e inspektimit. U dakordësua që në fillim të muajit Dhjetor, në Tiranë , Shkodër dhe Vlorë, Inspektori i Përgjithshëm dhe punonjësit e IQ, të trajnojnë të gjithë trupën e inspektoreve të AKU-së në Republikën e Shqipërisë.

RREGULLORE “Per percaktimin e procedures se inspektimeve,si nje proces i rregullt administrativ”

Fletorja Zyrtare Viti 2018–Numri 122 Faqe 3
URDHËR
Nr. 25, datë 10.8.2018 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR PËR CAKTIMIN E PROCEDURËS SË INSPEKTIMEVE, SI NJE PROCES I RREGULLT ADMINISTRATIV” Në zbatim të ligjit nr. 10433, datë 16.6.2011,
“Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”; neni 16, pika 2, germa “c”, të vendimit nr. 696,datë16.8.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave të ushtrimit, të kompetencave të Inspektoratit Qendror dhe të rregullave për për mbajtjen dhe administrimin e portalit
unik e-Inspektimi”;kreut III,të urdhritnr.432, datë 28.9.2016, “Për disa shtesa dhe ndryshime në urdhrin nr.15/2015, “Për përcaktimin e procedurave dhe mënyrave, për përdorimin e portalit unik të inspektimit e-Inspektimi”;të urdhrit nr. 13,datë 23.4.2015,“Për miratimin e manualit të përgjithshëm të inspektimit në Republikën e Shqipërisë”, si dhe të vendimit nr. 1, datë 12.10.2017, të zëvendëskryeministres, znj. Senida Mesi, kryetare e “Komitetit drejtues për ristrukturimin e institucioneve të varësisë” dhe akteve të tjera nënligjore,
URDHËROJ:
1.
Miratimin e rregullores, “Për përcaktimin e procedurës së inspektimeve, si një proces i rregullt administrativ”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij urdhri.
2.
Ngarkohen, Inspektorati Qendror,inspektoratet shtetërore dhe trupat e tjera inspektuese, për zbatimin e këtij urdhri.
3.
Ky urdhër dërgohet për botim në Fletoren Zyrtare, publikohet në faqen zyrtare të Inspektoratit Qendror
www.insq.gov.al,si dhe iu njoftohet inspektorateve shtetërore dhe trupave të tjera inspektuese. Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.
INSPEKTOR I PËRGJITHSHËM
Shkëlqim Hajdari
lexo me shume…

Suedia mbeshtet reformat për shmangien e korrupsionit në fushën e Inspektimeve në Shqipëri

Sot, më datë 22 Maj 2018, pranë ambienteve të Inspektorati Qendror, Inspektori i Përgjithshëm, Z. Shkëlqim Hajdari dhe stafi i tij zhvilloi nje takim me Këshilltaren, Shefen e Bashkëpunimit për Zhvillim pranë Ambasadës Suedeze, Znj. Birgitta Jansson. Biseda u perqendrua në krijimin e urave të bashkëpunimit për forcimin dhe mbështetjen e institucioneve demokratike në luftën institucionale dhe ligjore kundër korrupsionit. Pjesëmarrës në këtë takim ishin edhe Z. Detlef Kreutzer, Drejtori Ekzekutiv i Projektit “Mbështetje për formulimin, koordinimin dhe implementimin e politikave kundër korrupsionit” dhe Znj. Lena Andersson, eksperte në politikat kundër korrupsionit.

Fillimisht fjalën e mori Znj. Jansson, e cila bëri një prezantim mbi Strategjinë e Shtetit Suedez për bashkëpunimin dhe mbeshtetjen e Reformave me vendet e Ballkanit Perëndimor, perfshire dhe Shqipërinë, si dhe fushat konkrete të bashkëpunimit. Një fokus i veçantë po i kushtohet institucioneve të cilat kanë nevojë për mbështetje në luftën kundër korrupsionit, siç është dhe Inspektorati Qendror, organ koordinues, udheheqës dhe kontrollues i trupave të inspektoreve të Inspektorateve Shtetërore dhe Vendore.

Z. Shkëlqim HAJDARI, në fjalën e tij, njohu shkurtimisht të pranishmit e Ambasadës Suedeze me historikun, sfidat e deritanishme, si dhe arritjet e Inspektoratit Qendror, kohë pas kohe, duke formalizuar inspektimet me dokumente standarde, listë verifikimi, të pajisur me kartën e inspektorit, online dhe kryerjen e inspektimeve me analizë me bazë risku, duke e kthyer tashmë në një proces të rregullt administrativo ligjor.

Inspektori Përgjithshëm ri-theksoi një nga objektivat kryesore të Inspektoratit Qendror, ai i shmangies së korrupsionit, klientelizmit dhe praktikat abuzive ndaj biznesit, gjë e cila arrihet vetëm nëpërmjet realizimit të inspektimeve online, nëpërmjet sistemit unik të inspektimeve online. Inspektori i Përgjithshëm shpjegoi me detaje etapat nëpër të cilën do të kalojë kjo reformë si dhe ju përgjigj të gjitha pyetjeve të bëra nga përfaqesuesja e Ambasadës Suedese.

Ky takim shërbeu për vendosjen e një fryme bashkepunimi të koordinuar në luftën kundër korrupsionit në fushen e Inspektimeve, në Republikën e Shqipërisë.

Takime të Inspektorit të Përgjithshëm të Inspektoratit Qendror, Z. Shkëlqim Hajdari në Ministrinë e Shëndetësisë, Inspektoratin e Sigurisë Ushqimore dhe Koroporatën Panasonic në Tokio, Japoni

(Japonia e gatshme të mbështesi Inspektoratin Qendror për Reformën në fushën e Inspektimeve në Shqipëri)

Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoriatit Qëndror, z. Shkëlqim Hajdari pati nderin të vizitoj nga datat 17 – 22 Mars Institucionet homologe për Shëndetësine dhe Sigurinë Ushqimore të shtetit të Japonisë. Në vijim të takimeve të zhvilluara gjatë muajve Korrik – Tetor 2017 me Ambasadorin e parë rezident të shtetit të Japonisë në Shqipëri, Z. Makoto ITO, me mbështetjen e tij dhe të Ambasadorit të Republikës së Shqipërisë në Japoni Z. Gjergj Teneqexhiu, Inspektori i Përgjithshëm u ftua të vizitoj Institucionet homologe në Japoni.

Kryeinspektori për Sigurinë Ushqimore Z. Akei Minami, si dhe Z. Akatsuki Hirao, shef i Laboratorit të Ushqimit në Karantinën e Tokios, theksuan se inspektimet kryhen vetëm duke u bazuar në për llogaritjen e riskut, përmes teknikave e mjeteve dixhitale. Për rastet e konstatimit të shkeljeve, masat e zbatuara kishin të bënin me sekuestrimin e të gjithë produkteve dhe shkatërrimin, asgjësimin e tyre. Nga ana e mikpritësve u shpjeguan dhe u prezantuan procedurat dhe rregullat e marrjes së kampionëve dhe verifikimit të tyre në laboratorët e specializuara, për të gjitha produktet ushqimore që hynë në Japoni. E veçanta e këtij procesi ishte se, kampionet u merren produkteve që në vendin e origjinës, pra në nisje nga vendi ku merren (importohen). Japonia kishte Laboratore të specializuara në të gjitha pikat kufitare të hyrje/daljes së produkteve ushqimore në Japoni dhe vetëm pas marrjes së miratimit të Laboratoreve, autoritetet e kufirit lejonin hyrjen e produkteve ushqimore për konsum në Japoni.

Në takimin me Profesorin Wataru Iizuka, në Ministrinë e Shëndetësisë, u prezantuan proceset dhe procedurat e kryerjes së inspektimeve, bazuar në analizën e riskut me dokumente të standardizuara, dhe me mjete e sisteme elektronike, dixhitale dhe, çfarë ishte më e rëndësishmja, të gjitha rezultatet e inspektimit shoqëroheshin me analizat e kryera.

Nga ana e Inspektorit të Përgjithshëm pasi u trajtuan përpjekjet e puna për standardizimin dhe unifikimin e inspektimeve online, përmes sistemit elektronik “e-Inspektimi”, u trajtuan edhe projektet konkrete, fushat me interes të bashkëpunimit, fusha në të cilat Japonia është shembulli më i mirë në botë. Inspektori i Përgjithshëm e informoi Profesorin Iizuka me punën për reformimin e sistemit të inspektimeve, nga pikpamja strukturore dhe metodologjike. Inspektimet në Shqipëri, theksoi Inspektori i Përgjithshëm, do të kryhen vetëm online, në ndihmë të biznesit dhe ky do të jetë edhe thelbi i reformimit të inspektimeve.

Në takimin prezantues me Z. Takuya Ishimaru, shef për prezantimin e brandit Panasonic, u prezantua puna kërkimore shkencore dhe zhvillimet më të fundit teknologjike, të cilat konsistojnë në përdorimin e teknologjisë më të lartë në mbështetje të analizës së riskut, kryerjes së analizave shkencore dhe realizimin online të inspektimeve. Inspektori i Përgjithshëm gjatë prezantimit dhe takimit me ekspertë të kompanisë Panasonic. shprehu bindjen se industria Japoneze e pajisjeve elektronike & aplikacioneve software do të ishte një shembull avant-garde për t’u marrë në konsideratë për kryerjen e inspektimeve.

Inspektori i Përgjithshëm gjatë paraqitjes së projekteve konkrete shpalosi prioritetet e punës dhe nevojat për mbështetje, veçanërisht me sjelljen e ekspertëve për trainimin e Inspektorëve Shtetërorë të Republikës së Shqipërisë, si dhe zgjidhjeve më të fundit teknologjike nga Industria Japoneze.

Mësimi i praktikave më të mira dhe rregullave të zbatuara për mbrojtjen e mjedisit, biodiversitetin, ekosistemin dhe menaxhimin e mbetjeve do të jenë në fokusin e përpjekjeve për tërheqjen e ndihmës dhe mbështetjes së Agjenvcisë JICA. Japonia si shembulli më i mirë për trajtimin tejet të kujdësshëm të masave për mbrojtjen e mjedisit dhe menaxhimit të mbetjeve, me sjelljen e ekspertëve të saj, ka çfarë eksperience dhe njohurie të transmetojë për Inspektoratin Qendror dhe Inspektoratet Shtetërore dhe ato të qeverisjes Vendore në Republikën e Shqipërisë.

Qeveria e Japonisë do të studiojë projektet e paraqitura dhe do të shikojë mundësinë dhe mbështetjes përmes Agjencisë së Ndihmës dhe Zhvillimit Ndërkombëtar Japonez – JICA për projektet e përmirësimit dhe fuqizimit të sistemit elektronik të inspektimeve online, si dhe sjelljen e ekspertëve më të mirë për fushat me interes të ndërsjelltë.

Standardizimi i Inspektorateve Vendore me qëllim shmangien e Korrupsionit ndaj Biznesit

Sot më datë 16.02.2018 u mbajt në Tiranë takimi me Kryeinspektorët dhe Inspektorët e Qeverisjes Vendore (Bashkive). Qëllimi i takimit ishte standardizimi dhe dixhitalizimi i Inspektorateve Vendore.
Gjatë fjalës së tij Inspektori i Përgjithshëm i Inspektorattit Qendror Z. Shkëlqim Hajdari, pasi informoi të pranishmit për arritjet dhe sfidat për standartizimin dhe formalizimin e inspektimeve të Inspektorateve Shtetërore, me dokumenta standarte dhe lista verifikimi transparente ndaj biznesit, theksoi se ky proces do të vazhdoj edhe me Inspektoratet pranë qeverisjes vendore (Bashkive të vendit).
Inspektori i Përgjitshëm theksoi etapat në të cilat do të kaloi i gjithë pocesi për standartizimin e Inspektorateve Vendore, proces ky që do të bëhet në bashkëpunim me ekspertë të huaj e vendas, siç janë ata të Inspektoratit të Përgjithshëm të Administratës në Republikën e Francës- IGA, Programit të
Binjakëzimit për Luftimin e Korrupsionit –TAC, pranë qeverisë shqiptare.

Brenda muajit Qershor të këtij viti Inspektoratet Vendore do të kthehen në trupa profesionale, do të kryejnë inspektime bazuar në standartet e Inspektorateve Vendore të vendeve anëtare të Bashkimit Ecvropian., me qëllim shmangien e korrupsionit, kthimin e trupave të Inspektimit vendore në trupa profesionale, ta pavarura, për të ulur barrën mbi biznesin.

Inspektori i Përgjithshëm po ashtu, theksoi se do të bëhen ndryshimet e duhura ligjore për identifikimin, ndarjen dhe saktësimin e kopmetencave të objekteve të inspektimit të Inspektorateve Shtetërore dhe atyre të Vetqeversijes Vendore, duke respektuar parimin ligjor të autonomisë të pushtetit vendor.

Në takim ishte i pranishëm dhe mbajti fjalën e tij edhe Drejtori i Agjencisë për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore Z. Bekim Murati, i cili shprehu mbështetjen e tij dhe prioritetet e qeverisë shqiptare për standartizimin dhe rritjen e profesionalizmit të kësaj fushe të rëndësishme të Inspektorateve Vendore në Republikën e Shqipërisë.