Detajimi i Buxhetit 2017 – Inspektorati Qendror

Nr.Emër InstitucioniLlogaria EkonomikeEmertimi I zeraveShuma në lekë
1INSQ6000000Shpenzime per pagat28500000
2INSQ6010000Shpenzime per sigurime shoqerore, shendetesore punedhenes4500000
3INSQ6020000Shpenzime operative13000000
4INSQ2310000Shpenzime kapitale (investime)61004000
T O T A L I107004000