+355 4 22 29 765 info@insq.gov.al

Reformë rrënjësore në AKU…

Sot, në ambientet e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit u zhvillua takimi i Inspektorit të Përgjithshëm Z. Shkëlqim Hajdari me Kryeinspektorin e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Z. Agim Ismaili, për të diskutuar zbatimin e Rregullores si një proces i rregullt ligjor, si dhe implementimin e zëvendësimit të kryerjes së inspektimeve online nga pajisjet laptop e printer, në sistemin e tabletës. Të pranishëm në takim ishin dhe 12 Kryeinspektorët e Drejtorive Rajonale të AKU-së.
Kryeinspektori i AKU-së Z. Ismali, në fjalën e tij, falënderoi Inspektoratin Qendror për mbështetjen permanente që i ka mundësuar këtij inspektorati nëpërmjet Urdhrave, Udhëzimeve, Rregulloreve dhe pajisjeve të një teknologjie të lartë (tabletave), për kryerjen e procesit të inspektimit si një proces i rregullt administrativ.
Inspektori i Përgjithshëm Z. Shkëlqim Hajdari theksoi në fjalën e tij, se Kryeministri Rama dhe Qeveria Shqiptare, dhe unë si Inspektor i Përgjithshëm, kemi prioritet absolut, rritjen e elementëve të sigurisë ushqimore në Shqipëri, të cilat për nga rëndësia përbejnë elemente të sigurisë kombëtare për ruajtjen e jetës dhe shëndetit të qytetarëve. Nëpërmjet procedurave të rregullta ligjore të Inspektimeve, transparente, ligjore, me analizë risku, të programuara, online, duhet të synohet të ulet barra administrative ndaj bizneseve të ndershme dhe nga ana tjetër të formalizohen e standardizohen biznese dhe aktivitetet prodhuese që kanë probleme në ushtrimin e aktivitetit të tyre. Njëkohësisht, ka filluar trajnimi i trupave të inspektimit për përdorimin e tabletës, e cila do të filmojë dhe tregojë në kohë reale të gjithë procesin e inspektimit. U dakordësua që në fillim të muajit Dhjetor, në Tiranë , Shkodër dhe Vlorë, Inspektori i Përgjithshëm dhe punonjësit e IQ, të trajnojnë të gjithë trupën e inspektoreve të AKU-së në Republikën e Shqipërisë.

rregullore

RREGULLORE
URDHËR
Nr. 25, datë 10.8.2018
PËR MIRATIMIN E
RREGULLORES “PËR
PËRCAKTIMIN E PROCEDURËS
SË INSPEKTIMEVE, SI NJË
PROCES I RREGULLT
ADMINISTRATIV”
Në zbatim të ligjit nr. 10433, datë 16.6.2011,
“Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”;
nenit 16, pika 2, germa “c”, të vendimit nr. 696,
datë 16.8.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për
përcaktimin e procedurave të ushtrimit, të
kompetencave të Inspektoratit Qendror dhe të
rregullave për përmbajtjen dhe administrimin e
portalit unik e-Inspektimi”;kreutIII,të urdhrit nr.
432, datë 28.9.2016, “Për disa shtesa dhe
ndryshime në urdhrin nr. 15/2015, “Për
përcaktimin e procedurave dhe mënyrave, për
përdorimin e portalit unik të inspektimit eInspektimi”;tëurdhrit
nr. 13, datë23.4.2015, “Për
miratimin e manualit të përgjithshëm të
inspektimit në Republikën e Shqipërisë”, si dhe
të vendimit nr. 1, datë 12.10.2017, të
zëvendëskryeministres, znj. Senida Mesi, kryetare
e “Komitetit drejtues për ristrukturimin e
institucioneve të varësisë” dhe akteve të tjera
nënligjore,
URDHËROJ:
1. Miratimin e rregullores, “Për përcaktimin e
procedurës së inspektimeve, si një proces i
rregullt administrativ”,sipastekstit bashkëlidhur
këtij urdhri.
2. Ngarkohen, Inspektorati Qendror,
inspektoratet shtetërore dhe trupat e tjera
inspektuese, për zbatimin e këtijurdhri.
3. Ky urdhër dërgohet për botim në Fletoren
Zyrtare, publikohet në faqen zyrtare të
Inspektoratit Qendror www.insq.gov.al,si dhe iu
njoftohet inspektorateve shtetërore dhe trupave
të tjera inspektuese.
Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.
INSPEKTOR I PËRGJITHSHËM
Shkëlqim Hajdari
Fletorja Zyrtare Viti 2018 – Numri 122
Faqe|8458
RREGULLA
PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURËS SË
INSPEKTIMEVE, SI NJË PROCES I
RREGULLT ADMINISTRATIV
KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
1. Qëllimi i Rregullores është rregullimi i
ushtrimit të veprimtarisë inspektuese nga
inspektoratet shtetërore, sipas ligjit nr. 10433,datë
16.6.2011, “Për inspektimin në Republikën e
Shqipërisë”, Kodit të Procedurave Administrative,
ligjevesektoriale,aktevenënligjoredherregullatore
në fushën e inspektimit.
2. Kjo rregullore ka si objekt përcaktimin e
rregullave për kryerjen e inspektimeve, bazuar në
një procedurë administrative të rregullt ligjore,
me qëllim rritjen e efektivitetit, përgjegjshmërisë,
transparencës dhe shmangies së korrupsionit në
fushën e veprimtarisë së inspektimeve, si dhe
mbrojtjen e interesave të ligjshëm, të personave
fizikë dhe juridikë, që përfshin:
a) Kryerjen e veprimtarisë inspektuese me
dokumente standarde, listë verifikimi dhe kartën
digjitale të inspektorit;
b) Kryerjen e inspektimeve online, bazuar në
metodologjinë e analizëssë vlerësimit të riskut;
RREGULLORE

RREGULLORE “Per percaktimin e procedures se inspektimeve,si nje proces i rregullt administrativ”

Fletorja Zyrtare Viti 2018–Numri 122 Faqe 3
URDHËR
Nr. 25, datë 10.8.2018 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR PËR CAKTIMIN E PROCEDURËS SË INSPEKTIMEVE, SI NJE PROCES I RREGULLT ADMINISTRATIV” Në zbatim të ligjit nr. 10433, datë 16.6.2011,
“Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”; neni 16, pika 2, germa “c”, të vendimit nr. 696,datë16.8.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave të ushtrimit, të kompetencave të Inspektoratit Qendror dhe të rregullave për për mbajtjen dhe administrimin e portalit
unik e-Inspektimi”;kreut III,të urdhritnr.432, datë 28.9.2016, “Për disa shtesa dhe ndryshime në urdhrin nr.15/2015, “Për përcaktimin e procedurave dhe mënyrave, për përdorimin e portalit unik të inspektimit e-Inspektimi”;të urdhrit nr. 13,datë 23.4.2015,“Për miratimin e manualit të përgjithshëm të inspektimit në Republikën e Shqipërisë”, si dhe të vendimit nr. 1, datë 12.10.2017, të zëvendëskryeministres, znj. Senida Mesi, kryetare e “Komitetit drejtues për ristrukturimin e institucioneve të varësisë” dhe akteve të tjera nënligjore,
URDHËROJ:
1.
Miratimin e rregullores, “Për përcaktimin e procedurës së inspektimeve, si një proces i rregullt administrativ”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij urdhri.
2.
Ngarkohen, Inspektorati Qendror,inspektoratet shtetërore dhe trupat e tjera inspektuese, për zbatimin e këtij urdhri.
3.
Ky urdhër dërgohet për botim në Fletoren Zyrtare, publikohet në faqen zyrtare të Inspektoratit Qendror
www.insq.gov.al,si dhe iu njoftohet inspektorateve shtetërore dhe trupave të tjera inspektuese. Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.
INSPEKTOR I PËRGJITHSHËM
Shkëlqim Hajdari
lexo me shume…