+355 4 22 29 765 info@insq.gov.al

Prezantimi i hapave për reformimin dhe ristrukturimin ligjor të Inspektorateve Shtetërore dhe Agjencive me funksione inspektuese për luftimin e korrupsionit e reduktimin e kostove ndaj biznesit.

Sot më datën 17 Tetor 2017, në orën 14:00 në ambientet e Inspektoratit Qendror u zhvillua një takim i Zëvendëskryeministres Znj. Senida MESI dhe Inspektorit të Përgjithshëm Z. Shkëlqim Hajdari me Kryeinspektoret e të gjitha Inspektorateve Shtetërore.

Inspektorati Qendror ka bërë të mundur pajisjen me laptop e printer portabël si dhe me lidhjen Internet (përmes pajisjes USB Modem) për të gjitha grupet e inspektimeve të Inspektorateve Shtetërore. Inspektimet online me dokumenta e lista verifikimi të standardizuara duke përdorur sistemin elektronik janë kërkuar të kryhen online në të gjithë vendin duke filluar nga muaji Korrik 2017. Aktualisht vetëm Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Drejtoria Rajonale e Tiranës ka kryer e po kryen në vazhdimësi inspektime online.

Në fjalën e saj Znj. Senida MESI, pasi bëri një prezantim të shkurtër për reformimin e inspektorateve shtetërore e agjencive me funksione inspektuese, shprehu vlerësimin e mbështetjen e saj për kryerjen e inspektimeve të formalizuara duke rritur transparencën e ulur kostot ndaj biznesit. Reformimi i Inspektorateve Shtetërore dhe Agjencive të tjera që kryejnë inspektime janë prioritet i qeverisë shqiptare. Reforma synon që t’i organizojë Inspektoratet Shtetërore mbi bazë objekti e qëllimi të përbashkët me qëllim shmangien e inspektimeve të njëjta nga Inspektorate të ndryshme siç ka ndodhur.  Qeveria është e vendosur theksoi Zv. Kryeministrja, për formalizimin e ekonomisë dhe rritjen e transparencës së punës së Inspektorateve Shtetërore në zbatim të ligjit. Duhen minimizuar e bërë zero fenomenet e gjobvënies apo sjelljeve abuzive të trupave të inspektimit. Duhen minimizuar inspektimet e programuara, ato të kryhen vetëm mbi bazën e analizës së riskut dhe për raste të pashmangëshme. Inspektimet rastësore duhen bërë vetëm në koordinim e bashkëpunim më Inspektoratin Qëndror, sipas dokumenteve standarde e listave të verifikimit. Për më tepër Znj. Mesi e vuri theksin tek transformimi i Inspektorateve në trupa profesionistësh dhe me sistem karriere.

Në fjalën e tij Inspektori i Përgjithshëm bëri një paraqitje të sintetizuar të punës e përpjekjeve gjatë vitit të fundit, në bashkëpunim me bizneset e dhomat e biznesit, vendase e të huaja për standardizimin e inspektimeve me lista verifikimi e dokumente të publikuara në faqen e internetit dhe të njohura për bizneset. Inspektori i Përgjithshëm, theksoi se inspektimet online janë zgjidhja shëruese për korrupsionin e klientelizmit në fushën e inspektimeve.

Vetëm inspektimet e formalizuara me dokumenta standarde, e lista verifikimi transparente, të realizuara përmes sistemit elektronik për inspektimet do të kryhen nga inspektorët e inspektorateve shtetërore në të gjithë vendin. Kjo është rruga e vetme e standardeve që kërkon Bashkimi Europian dhe që shnang korrupsionin, rrit transparencën dhe mbështet biznesin e ndershëm dhe lufton informalitetin. Ristrukturimi do të mbështetet duke marrë eksperincën dhe asistencën e vendeve më të zhvilluara të BE-së në fushën e Inspektimeve.

Roli i inspektorëve shtetëror do të fokusohet më shumë në këshillime e udhëzime për biznesin, se sa sanksione e devijime nga zbatimi i ligjit.

Të gjitha Inspektorët e Inspektorateve Shtetërore, sipas shembullit më të mirë të Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor Rajonal të Tiranës, do të kryejnë vetëm inspektime online, si një proces i rregullt ligjor e administrativ.

Inspektorati Qendror

Bashkëngjitur gjeni Vendimin Nr. 1 të dates 12.10.2017, të Komitetit Drejtues të Ristrukturimit të Institucioneve të Varësisë

Takimet 6 Tetor

Inspektori i Pergjithshem Z. Shkelqim Hajdari, ne Paris, nenshkruan Marreveshjen per fillimin e bashkëpunimit me Z. Michel Rouzeau, Inspektor i Përgjithshëm i Administratës në Francë – IGA
Në kuadër të bashkëpunimit disa mujor midis Inspektorattit Qendror të Republikës së Shqipërisë dhe Inspektoratit të Përgjithshëm të Administratës së Francës, me ftesë të Inspektorit të Përgjithshëm të Administratës së Francës Z. Michel Rouzeau, prej disa ditësh po kryn një vizitë në Francë Z. Shkëlqim Hajdari, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoraratit Qendror.
Qëllimi i kësaj vizite, është njohja nga afër e organizimit dhe e funksionimit të Inspektoratit të Përgjithshëm të Administratës Franceze – IGA, organizimi dhe funksionimi i Inspektorateve Teknike, Shtetërore Franceze, si dhe mënyra e ndërveprimit të Inspektoratit Qendror Francez me Inspektoratet e tjera.
Fillimisht, u zhvilluan takime njohëse e prezantuese në Shkollën Franceze të Administratës – ENA, me Drejtorin e Shkollës Z. Patrick Gerard, si dhe me Z. Peirre Thenard, Drejtor i Mardhënieve me Jashtë të ENA-s.
Po kështu, u zhvilluan takime me Sekretarin e Përgjithshëm të Ministrisë së Ekonomisë Z. Bruno Verlon, i cili prezantoi në mënyrë te detajuar organizimin e Inspektorateve shtetërore.
U zhvilluan takime në Inspektoratin e Punës, me Z. Laurent Vilboeuf, Inspektoratin e Përgjithshëm të Ceshtjeve Sociale, Znj. Nathalie Destais, Inspektoratin e Doganave, Z. Francois Richard, Inspektoratin e Konkurrencës Mbrojtjes së Konsumatorit, (Z. Philippe Sage Vellier), Inspektoratin e Ushqimit Z. Alain Moulinner, me Drejtorin e Drejtorisë së Antikorrupsionit të Republikës së Francës Z. Charles Duchaine etj.
Në datën 6 Tetor u u zhvillua një takim i gjatë pune dy-palësh midis Inspektorit të Përgjithshëm të Inspektoratit Qendror dhe Inspektorit të Përgjithshëm të Administratës së Francës. Inspektori i Përgjithshëm i IGA, Z. Michel Rouzeau shprehu vlerësimin e tij për kryerjen online të inspektimeve me dokumente standarde e lista verfikimi të unifikuara nga ana e Inspektoratit Qendror të Shqipërisë, duke theksuar se mbështetja ligjore e proceduriale e kësaj mënyre inspektimi nga ana e IGA do ta ktheje sistemin e inspektimeve në Shqipëri model, për të gjitha vendet e Ballkanit Përendimor. Në përfundim të takimit drejtuesit e këtyre dy institucioneve ranë dakort për fillimin e një bashkëpunimi afatgjatë, për marrjen dhe implementimin e përvojës Franceze në fushën e Inspektimeve në Republikën e Shqipërisë, sipas standardeve e kërkesave të legjislacionit të Bashkimit Europian. Fushat kryesore te ketij bashkepunimi do te jene:
1. Hartimin e akteve ligjore dhe nënligjore, te nevojshme për zbatimin e versionit të ri të ligjit të lartpërmendur, në përputhje me legjislacionin acquis Europian;
2. Evoluimi i statusit të inspektorit, procedurat e rekrutimit dhe administrimit të tyre, si dhe çështjet lidhur me pagat;
3. Trajnimi i stafit të inspektimit me praktikat e bashkepunimit te tyre me biznesin, të zbatuara nga IGA;
4. Mbajtja e kontakteve të krerëve të Inspektorateve Shtetërore me korrespondentët e tyre teknik në Francë.
Të dy Inspektorët e Përgjithshëm nënshkruan marrëveshjen, për fillimin e bashkëpunimit duke përcaktuar fushat konkrete ku do të bashkëpunohet për reformimin strukturor dhe ligjor të Inspektorateve Shtetërore të Republikës së Shqipërisë. Finalizimi i këtij bashkëpunimi do të realizohet me vizitën e Inspektorit të Përgjithshëm të Administratës së Francës në Tirane. Z. Michel Rouzeau.

SHKARKO MATERIALIN KËTU